Trình tấu Đàn T'Rưng Việt Nam với tác phẩm Phương Tây

Czardas - Trình tấu Đàn T'Rưng Việt Nam với tác phẩm Phương Tây - Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia